Vaccination mot difteri

Difteri är en sjukdom som orsakas av en bakterie och sjukdomen kan enbart spridas mellan människor genom kontakt med saliv. Det finns i nuläget ingen smittspridning av difteri i Sverige och sjukdomen är framförallt mer vanligt förekommande i vissa länder i Afrika och Asien. 

Du kan vaccinera dig mot difteri och på så sätt minska din risk att drabbas av sjukdomen.

När ska jag vaccinera mig mot difteri?

Vaccinering mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och enligt programmet erbjuds barn vaccin vid följande tidpunkter:

  •       3 månader + 5 månader + 12 månader
  •       5 år
  •       Årskurs 8-9

Om du har vaccinerats enligt detta vaccinationsprogram har du skydd mot difteri åtminstone upp till 30-års ålder. En påfyllnadsdos rekommenderas därför vart 20:e år och detta ges i form av ett kombinationsvaccin.

Symptom

Den bakterie som orsakar difteri kan bilda ett toxin (gift) som kan skada flertalet organ i kroppen. Vanligast är att difteri ger en svalginfektion men det förekommer också att sjukdomen ger upphov till en infektion i huden, vilket kallas för huddifteri. 

Svalginfektionen påminner till en början mycket om halsfluss men svår svalginfektion ger tjocka beläggningar i svalg och luftrör. Detta gör det svårt att andas och i allvarliga fall kan svalginfektionen leda till att man kvävs till döds. 

Difteri kan också orsaka hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar och njurskador.

Olika typer av difterivaccin

Eftersom det inte finns vaccin mot enbart difteri, kan du istället vaccinera dig med ett av de kombinationsvaccin som finns tillgängliga:

  •       Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B
  •       Difteri-stelkramp-kikhosta-polio
  •       Difteri-stelkramp-kikhosta
  •       Difteri-stelkramp

Grundvaccineringen mot difteri utgörs av tre doser och om du inte har vaccinerats mot difteri enligt det allmänna vaccinationsprogrammet behöver du vaccineras vid följande tre tillfällen:

  •       Första dosen tar du ungefär ett år före avresa
  •       Andra dosen tar du en till två månader efter första dosen
  •       Tredje dosen tar du fem till tolv månader efter andra dosen
 

Hinner du inte få alla tre doser innan avresa ska du ändå påbörja vaccination eftersom du då ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. Efter den tredje dosen behöver du en fjärde dos 10 år senare för fortsatt skydd och därefter en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Biverkningar

Kombinationsvaccin mot difteri kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet där injektionen gavs och symptomen kan kvarstå under några dagar. 

Kvarvarande och större rodnad är mindre vanligt. Du kan också få feber på ca. 38–39°C.

Kan gravida och ammande vaccineras?

Både gravida och ammande kvinnor kan vaccineras mot difteri.

Skrivet och uppdaterat senast 20-07-2021 av Dr. Karl-Eric Karlman