Frågor och Svar

Här kan ni hitta svar på de vanligaste frågorna som kan uppstå inför din vaccination.

TBE

Går du i naturen i högt gräs kan heltäckande klädsel/stövlar minska risken för att få fästing på huden och därmed smitta. Förebyggande spray med MoskitoGuard minskar ytterligare risken. Det finns ett välbeprövat vaccin mot TBE som i grundutförande ges i tre eller eventuellt fyra doser från 1 års ålder.

Det finns 2 olika vaccinationer med avdödat TBE-virus vilka fungerar bra. Grundimmunisering sker med 3 doser där första dosen rekommenderas under våren, andra dosen efter 1-3 månader och den tredje efter 5-12 månader.

Äldre än 50 år ges en kompletterande dos 2 månader efter dos nummer 2.
Då skydd uppstår 2 veckor efter dos 2 fås ett gott skydd under hela fästingsäsongen.
För att stärka effekten sker en förnyad vaccination först efter 3 år och sedan i 5-årsintervall.

All vaccination sker i normalfallet i överarmen.

TBE vaccin är välbeprövat och har få biverkningar. Smärta kan ske vid injektionsstället liksom feber. Mindre vanliga biverkningar är muskelvärk och trötthet.

Barn från 1 års ålder kan vaccinera sig mot TBE.  Vi använder åldern som gräns då den immunologiska mognaden bestämmer dosens storlek och inte om barnet är ”stort” för sin ålder. Barn under 18 månader kan få vaccinet i ena lårmuskeln om muskulaturen i överarmen inte ger möjlighet till intramuskulär injektion.

TBE-vaccin ges vanligen inte till gravida om inte risken för TBE-smitta är hög. Erfarenheten har dock visat att många kvinnor blivit vaccinerade mot TBE under en okänd graviditet utan att det uppstått komplikationer. Det är möjligt att vaccinera under amningsperioden utan att det påverkar barnet.

Vi på Vaccinova har valt att inte utföra snabbspår av TBE vaccination.

Vi använder vaccinerna FSME-IMMMUN och Encepur och dessa vaccin är utbytbara med varandra.

VATTKOPPOR

Vaccination mot vattkoppor ingår ännu inte i det svenska vaccinationsprogrammet för barn, men en utredning kring detta har påbörjats av Folkhälsomyndigheten.

Vaccin mot vattkoppor ges främst till barn i riskgrupp som till exempel har underliggande sjukdom som leder till nedsatt immunförsvar. Dessutom rekommenderas att syskon och nära kamrater vaccineras för att minimera smittrisken. Vaccin mot vattkoppor kan användas till personer som har exponerats för vattkoppor. Om vaccinet administreras inom 3 dagar efter exponeringen kan det hindra en kliniskt märkbar infektion eller förändra infektionens förlopp.

Barn från 1 års ålder kan vaccineras mot vattkoppor hos oss på Vaccinova.

För att få ett säkert skydd mot vattkoppor rekommenderas 2 doser vaccin med minst 4 veckors mellanrum mellan doserna.

Skyddseffekten hos vaccin mot vattkoppor är väldigt god, varav risken att insjukna med vattkoppor trots vaccinering är låg. Redan efter en dos vaccin utvecklar nästan alla barn skydd mot vattkoppsviruset. Skulle du få vattkoppor trots att du har vaccinerat dig så får du en mycket mildare sjukdom med lindrigare symptom.

Vid vaccination mot vattkoppor kan du uppleva rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Cirka 5% av de vaccinerade kan uppleva en försvagad form av sjukdomen med enstaka blemmor eller blåsor 1-2 veckor efter vaccinationen. Vilket har en låg smittsamhet.

BÄLTROS

Bältros ger vanligen symtom i form av smärtsamma röda utslag och blåsor. Det är vanligt att blåsorna uppkommer på ena sidan av kroppen, men de kan också uppkomma var som helst på kroppen. Drygt 10 % av de som får bältros drabbas av postherpetisk neuralgi (PHN) som ger nervsmärta som kan kvarstå i mer än tre månader. I vissa fall kan bältros också ge upphov till feber, trötthet och huvudvärk.

Ja, vi erbjuder vaccinet Shingrix mot Bältros. Vaccinet är avdödat.

Det är två doser man tar med 2-6 månader i mellan dos ett och två.

Cirka 95% skydd mot Bältros och Postherpetisk neuralgi . Skydd för sjukdomen finns minst i 8 år. Eventuellt behov av boosterdos är ej fastställt än.

När man är över 50 år eller vid medicinsk sjukdom från 18 år.
De som är över 50 år rekommenderas att vaccinera sig mot bältros eftersom personer i denna ålder riskerar att få mycket allvarliga symptom av bältros. Den individuella bedömningen för rekommendation av vaccin baseras på följande faktorer:

  • Den ökade risken för bältros och postherpetisk neuralgi som följer med ökande ålder.
  • Individuella riskfaktorer förutom ålder för att drabbas av bältros och de komplikationer som bältros ger.
  • Tidigare sjukdomar som behandling med cellgifter, immunmodulerande läkemedel liksom kortisonbehandling.

Bältrosvaccinet Shingrix kan ge biverkningar som smärta vid injektionsstället och andra vanliga biverkningar är muskelvärk, huvudvärk, feber och magtarmsymptom.

GRUNDSKYDD

Alla rekommenderas vaccination av stelkramp. Du bör även vaccineras efter sårskada i jord eller efter djur bett.

Stelkramp ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.
Grund vaccinationsschema i Sverige är 3 doser vid 3, 5 och 12 månaders ålder kompletterat med vid 5–6 och 14–16 års ålder. Boosterdos behövs vart 15 – 20 år (Exempelvis vid 35-40, 55-60 år.

Utanför grund vaccinationsschemat för barn rekommenderas 3 doser till ofullständigt vaccinerade vuxna.

Som de flesta vacciner kan biverkningar som lättare feber och svullnad ske vid injektionsstället.

Gravida i v.26-38 eller ammande kan vaccineras. Vaccinationen gör att barnet föds med antikroppar mot stelkramp.

Nej, det vaccinet vi erbjuder är ett kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

RS VACCIN FÖR PERSONER ÖVER 60 ÅR

Symptomen på RS-virus varierar från lindrig förkylning till allvarlig luftvägsinfektion.

Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst hos

personer över 60 år och/eller personer med nedsatt hjärt-/lungfunktion liksom rökare.
Ibland kan symtomen bli så allvarliga att det krävs sjukhusvård.

 

Oavsett hur frisk du känner dig så försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre och man får svårare att bekämpa infektioner, som då exempelvis RS-virus. Risken för allvarliga symtom ökar, särskilt om du är över 60 år.

Vid vaccination mot RS-virus vaccineras du vid ett tillfälle. Därefter behöver du troligen en dos efter två år.

Efter vaccinationen kan området kring injektionsstället bli rött, ömt och svullet. Vissa kan även få lätt feber, diarré eller kräkningar.

Ja, det erbjuder vi för personer över 60 år.

HEPATIT A+B

Hepatit A smittar främst via avloppsförorenat vatten och du kan därför bli smittad om du direkt dricker detta vatten eller sköljer livsmedel med vattnet. På grund av detta förekommer hepatit A främst i länder där dricksvatten hygienen är dålig. Tiden från det att du har blivit smittad med hepatit A till att du börjar utveckla sjukdomssymptom är två till sex veckor. Hepatit B smittar via blod, kroppsvätskor och vanligtvis sker det genom sexuellt umgänge. Tiden från det att man har blivit smittad till sjukdom är ofta ca 2-6 månader

Det rekommenderas att du vaccinerar dig minst en månad före resan med två doser för att du ska få ett visst skydd mot viruset. För fullt skydd mot hepatit A och B krävs tre doser.

Du vaccineras mot hepatit A och B och hepatit B vid tre tillfällen enligt följande:

 

  • Du får första dosen
  • Du får andra dosen en månad efter första dosen.
  • Du får tredje dosen tidigast sex månader efter första dosen


Efter den tredje dosen av kombinationsvaccinet har du skydd mot hepatit A under minst 30 år samt skydd mot hepatit B resten av livet.

Det är ovanligt mot allvarliga reaktioner mot vaccinet, men du kan förvänta dig att det blir lite rött, svullet och ömt på stickstället. En del får även feber, huvudvärk och muskelvärk.

Vi kan erbjuda vaccination mot endast hepatit a eller b på vissa orter. Vaccin för hepatit a och b ingår förnärvarande inte i vårt standardsortiment därav kan utbudet skilja sig på vissa orter. 

Vid frågor kring vaccination mot endast hepatit a eller b skicka en förfrågan till support@vaccinova.se.

SÄSONGSINFLUENSA

Om du får säsongsinfluensa är det vanligt att få symptom som halsont, feber, hosta, trötthet och ont i kroppen.

Du tar en dos av vaccinet årligen och vaccinet skyddar mot tre eller fyra virusstammar som kan orsaka influensa. Det är bäst att vaccinera sig på hösten innan influensasäsongen drar i gång i större utsträckning.

Det är ovanligt med allvarliga reaktioner vid vaccination mot säsongsinfluensa. Injektionsvaccin kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället, men det går ofta över inom några dagar. Andra biverkningar är nästäppa, huvudvärk, muskelvärk och feber.

Vaccin mot säsongsinfluensa ger aldrig ett 100-procentigt skydd men de som insjuknar trots vaccination får ofta lindrigare symptom och färre komplikationer än de som inte vaccinerat sig.­­­ Vilket skydd man får beror delvis på hur bra skydd vaccinet ger mot den influensastam som ger infektionen. Skyddet beror också på hur lång tid som gått sedan du vaccineras eftersom det tar 2 veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet.

Både gravida och ammande kvinnor kan vaccinera sig mot säsongsinfluensa.
Generellt rekommenderas att gravida vaccinerar sig efter graviditetsvecka 16. 
Gravida kan bli mer sjuka av influensa än kvinnor som inte är gravida och därför rekommenderas att gravida vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Dessutom ger vaccinet också ditt barn ett bra skydd mot säsongsinfluensa när barnet är nyfödd.

Barn under 6 månader ska inte vaccineras mot säsongsinfluensa.
Vi vaccinerar endast barn från 12 månader och uppåt.

LUNGINFLAMMATION

Vuxna från 18 års ålder, speciellt i avsaknad av grundvaccination bör vaccineras mot lunginflammation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination om du är 65 år och äldre och inte vaccinerat dig tidigare. Ett annat schema kan krävas när det gäller medicinska riskgrupper. Vaccin mot pneumokocker ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Du som är 18 år och äldre skall ha minst en dos. En komplettering kan krävas för vissa patientgrupper med ökad risk för lunginflammation.

Du kan få reaktion på stickstället (rodnad, svullnad) och ibland feber eller huvudvärk. Yngre får oftare biverkan än äldre.

Vaccin mot lunginflammation ges inte till gravida eller ammande.

VACCINATION FÖR BARN

Ja, det stämmer. Från och med den 15 april erbjuder vi vaccination mot TBE kostnadsfritt för barn och ungdomar 3-18 år, på uppdrag av Region Jönköpings län. Det är endast personer fyllda 3 år till och med dagen fyllda 19 år som ingår i uppdraget.
Detta gäller på följande mottagningar: Eksjö, Gislaved, Huskvarna, Jönköping, Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo.

Om någon annan än vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället krävs en samtyckesblankett underskriven, den hittar ni här.

ÖVRIGA FRÅGOR OCH SVAR

Du kan se din journal och dina vaccinationer om du loggar in på www.mittvaccin.se

1177 tillåter bara journalföring som är gjorda av organisationer som offentligt finansierade, därav får vi inte synas på 1177 (förutom i de fall där vi har avtal med en region).

Du kan se när det är dags för nästa dos om du loggar in på www.mittvaccin.se

Ja, vi skickar ut påminnelse om du vid din bokning registrerat ditt telefonnummer.

Kontakta support@vaccinova.se, om du trots detta har fått någon påminnelse.

Nej, vi skickar enbart påminnelse (när det är dags att boka en tid för din nästa dos).

Detta innebär att man själv behöver gå in och boka tid.

När det inte finns tider tillgängliga beror det oftast på att det är fullbokat.
Nya tider läggs upp kontinuerligt.

Du kan avboka din tid på www.mittvaccin.se

Man kan boka fler vaccinationer men behöver då göra separata bokningar, alltså en bokning per vaccin.

För skriftligt intyg är det vaccinationskort vi kan erbjuda, ni kan då besöka mottagningen där ni tagit vaccinationen under öppettid och be sjuksköterskan på plats ta fram journalen och fylla i.

Priserna kan ni hitta på vår hemsida via denna länk https://www.vaccinova.se/priser/

Minst en av vårdnadshavare behöver medfölja vid vaccinationstillfället. Om annan person än vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället ska samtyckes blankett fyllas in till vaccinatören vid vaccinationstillfället.
Ladda ned samtyckesblankett >>

Vi har haft regionuppdrag på att ge covidvaccination fram till den 28 februari 2024. Därefter har vi inte längre något uppdrag.

Ja. Man kan boka för att ta fler vaccinationer under samma vaccinationstillfälle.
Om man önskar ta fler vaccinationer så behöver man göra en bokning per/vaccin man önskar ta. Rekommendationen är då att göra bokningarna efter varandra om det är möjligt.

Ja det kan man. Om man önskar det behöver man maila till support@vaccinova.se.
Det vi behöver veta är då fullständigt för och efternamn på det personer som vill vaccinera sig. Vi behöver även veta när man är född, alltså år månad och datum samt ett telefonnummer eller mail dit bokningsbekräftelsen kan skickas samt vilken mottagning man vill boka på och vilken dag och tid.